POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HANDICAP CENTRU ŠKOLA ŽIVOTA FRÝDEK-MÍSTEK, o.p.s.

Obsah:

1. Základní údaje

2. Veřejný závazek 

 • Poslání denního stacionáře
 • Cíle poskytované sociální služby
 • Zásady - principy poskytované sociální služby

3. Realizace služby 

 • Rozsah poskytovaných služeb
 • Platba za službu
 • Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu
 • Jednání se zájemcem o službu
 • Kritéria pro nepřijetí
 • Smlouva o poskytování sociální služby
 • Stížnosti a připomínky
 • Personální zajištění služby
 • Popis objektu – technické vybavení

*****

 

1. Základní údaje 

Adresa zařízení:        Handicap centrum Škola života

                                    Frýdek-Místek,o.p.s.                      

                                    Mozartova 2313, 738 01 Frýdek-Místek     

IČ:                                01854071

Identifikátor služby:    4414004

Druh služby:                denní stacionář

                                    (§ 34, odst.1, pís.b zákona 108/2006 Sb.)

Forma služby:            ambulantní

                                    ( § 33, odst.3 zákona 108/2006 Sb.)       

 

Telefon/fax:                558 434 126

E-mail:                        skolazivota@seznam.cz
http:
                            www.skolazivotafm.wbs.cz

Statutární zástupce:   Mgr. Morongová Gabriela – ředitelka

Působnost:                    Frýdek-Místek a okolí

Zdroj financování:        dotace z MPSV, Magistrátu města FM, Moravskoslezského kraje,  úhrady uživatelů, dary sponzorů

Doba poskytování služby:        pondělí – pátek  6:00-16:00

Kapacita zařízení:                     25 uživatelů

                                                                                                  

2. Veřejný závazek

 Poslání denního stacionáře

Prostřednictvím denního stacionáře poskytujeme sociální službu lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Podporujeme uživatele sociálních služeb v hledání možností, jak se stát v co největší možné míře samostatnými tak, aby si dokázali poradit v běžných životních situacích a našli si své místo ve společnosti. Umožňujeme uživatelům naplňovat přirozenou potřebu být a žít s lidmi ve společnosti a využívat vlastní schopnosti a možnosti k posílení svého sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty. Uživatelům nabízíme aktivně prožívat dny a formou aktivizačních činností jim umožňujeme rozvíjet nebo udržovat své schopnosti a dovednosti. Svým uživatelům poskytujeme rady o možnostech řešení jejich nepříznivé situace.

Posláním naší služby je předcházení sociální izolace lidí s mentálním postižením a kombinovaným postižením, kde hlavní důraz klademe na rozvíjení sociálních kontaktů se všemi lidmi bez postižení. Výsledkem pak musí být, že tito lidé mohou žít běžným způsobem, využívají místní instituce a zůstávají součástí přirozeného místního společenství.

 

Cíle poskytované sociální služby

 

Základním cílem naší služby je zvýšit kvalitu života svých uživatelů a podpořit jejich reálné možnosti integrace do společnosti. Tyto cíle jsou naplňovány individuální prací s jednotlivými uživateli podle druhu zdravotního postižení při zachování jejich lidské důstojnosti v náležité kvalitě.

 

Dílčí cíle:

 • Rozvíjet nebo co nejdéle udržovat soběstačnost uživatelů
 • Rozvíjet nebo co nejdéle udržovat pracovní dovednosti uživatelů
 • Posilovat a rozvíjet všestrannou a účinnou komunikaci
 • Podporovat uvědomování si svých práv a povinností, ve vyjadřování vlastních myšlenek, postojů a názorů
 • Posilovat pozitivní mezilidské vztahy
 • Pomocí zájmových aktivit podporovat uživatele v seberealizaci

  

Zásady - principy poskytované sociální služby

 

Při poskytování sociální služby se řídíme těmito zásadami:

 • Zachováváme lidskou důstojnost uživatelů
 • Klademe důraz na naplňování práv uživatelů, respektování jejich názorů a životního stylu
 • Respektujeme potřeby uživatelů vyplývající z jejich zdravotního postižení
 • Naše služba má pro uživatele podpůrný charakter, stavíme na jejich silných stránkách
 • Posilujeme sociální začleňování uživatelů
 • Zachováváme diskrétnost a mlčenlivost

Zásady, jimiž se pracovníci při poskytování služby řídí, jsou zakotveny v Morálním a etickém kodexu Handicap centra Škola života Frýdek-Místek,o.p.s.

 

3. Realizace služby

Rozsah poskytovaných služeb

 

Stanovuje § 46, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

oblékání a svlékání, obouvání a zouvání, přesun z a na vozík, nácvik a podpora v orientaci v zařízení i mimo něj, nácvik a podpora soběstačnosti při stravování

 

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

přiměřená podpora při úkonech spojených s hygienou - mytí rukou, použití WC. Při vícedenních akcích poskytujeme přiměřenou podporu při komplexní hygieně

 

 • Poskytnutí stravy

zajištění celodenního pitného režimu, strava dle zájmu ve formě svačinek, možnost odběru obědů ze SŠŘ Frýdek-Místek

(cena oběda viz tarif jídelny Střední školy řemesel Frýdek-Místek)

  

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- rozvoj, udržení a praktické využití základů trivia, základy společenského chování, práce s interaktivní tabulí s dotykovým monitorem, možnost využití internetu, činnost s didaktickými pomůckami a materiály, získávání všeobecných informací ve skupinových činnostech s vychovatelem (skupinové činnosti jsou zaměřeny na různá témata)

                                
- příprava nápojů, příprava jednoduchých jídel (pomazánky, pečení moučníků), drobný úklid (zalévání květin, utírání stolu, umývání svých hrnečků, úklid místností po činnosti, úklid pomůcek), manipulace s penězi (např. úhrada nákupů, vstupného...)

 

- možnost sledování filmů a dokumentárních pořadů na DVD, poslech hudby, muzikoterapie, relaxační techniky

 

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

organizujeme dny otevřených dveří, využíváme nabídku kulturních aktivit v rámci města i mimo něj (výstavy, kina, divadelní představení), realizujeme rekondiční pobyty

 

- v rámci upevňování sociálních kontaktů mezi uživateli pořádáme diskotéky, oslavy narozenin, společenské hry, pravidelná klubová setkání, a to ve spolupráci s ostatními službami či školami

 

- jsme pořadateli každoroční celostátní sportovní Olympiády v lehké atletice pro lidi s mentálním postižením s mezinárodní účastí a Zimních her v běžeckých disciplínách

 

 • Sociálně terapeutické činnosti

vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

(rozvoj koordinace, jemné motoriky, sebevyjádření, rozvoj poznávacích schopností)

- pracovní terapie v jednotlivých dílnách: keramická, výtvarná, tkalcovská, svíčkařská, mydlářská a košíkářská

- výrobky uživatelů slouží k prezentaci a propagaci zařízení, samotným uživatelům tak vytváří zpětnou vazbu a prostor k jejich dalšímu sebevyjádření

 

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

uživatelé jsou pravidelně seznamováni se svými právy a to takovou formou, aby jim co nejvíce porozuměli

- uživatelům poskytujeme pomoc při vyřizování běžných záležitostí, v případě potřeby zajistíme doprovod na úřady a instituce státní správy a samosprávy

  

 

Úhrada za poskytnutí sociální služby

 

Výše finanční úhrady uživatele za poskytování sociálních služeb je sjednána ve smlouvě dle vyhlášky č.505/2006 Sb. a ve Vnitřních předpisech zařízení

podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, uvedených v článku 1.3. této Smlouvy.

Její výše nepřesahuje zákonem stanovený hodinový limit. (Tento činí k datu uzavření smlouvy 130,-Kč.)

Platba bude účtována za každý den poskytování soc. služby. 

 

Ceník poskytovaných soc. služeb

 

Jednání se zájemcem o službu

 

Žádost o sociální službu

 

Zájemcem o službu se rozumí ten, kdo projeví o námi nabízenou službu zájem (potencionální uživatel, jeho rodiče, opatrovník nebo jiný zástupce) a to písemnou, telefonickou nebo osobní formou. Základní informace je možno získat na internetových stránkách zařízení.

Osobní jednání se zájemcem o službu (dle vypracovaných pravidel standardů) vede ředitel zařízení a sociální pracovník. Zájemce je kontaktuje a domluví si v objektu zařízení seznamovací schůzku. Na této je seznámen s rozsahem a podmínkami poskytované služby a je mu nabídnuta možnost prohlídky zařízení. Jsou zjišťovány představy, přání, očekávání a osobní cíle zájemce. Dále dochází k upřesnění konkrétní formy, průběhu, podmínek, rozsahu a výše úhrady poskytované služby.

 

Kritéria pro nepřijetí

 

Službu neposkytujeme z těchto důvodů:

 

 žadatel je závislý na návykových látkách
 žadatel trpí závažnou psychickou, nebo psychiatrickou poruchou
 žadatel trpí prokazatelným agresivním chováním
 žadatel trpí akutním infekčním onemocněním

 

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb

pouze pokud:

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje zařazení do kolektivu ostatních klientů-uživatelů sociálních služeb

 

Smlouva o poskytování sociální služby

 

Zájemce je seznámen s Vnitřními předpisy zařízení a dalšími dokumenty určujícími chod zařízení Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.

Smlouva je uzavírána na základě procesu jednání, který je podkladem k  sestavení individuálního plánu. Individuální plán provází uživatele po celou dobu poskytované sociální služby. Osobní cíle jednotlivých uživatelů jsou vedeny v dokumentaci pracovníků v sociálních službách, a jsou průběžně konzultovány na poradách s  uživateli. Tímto se uživatelé osobně podílejí na průběžném hodnocení svých cílů a mohou se k nim vyjádřit.

Smlouva je uzavírána vždy v písemné podobě, a to ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení smlouvy náleží uživateli a jedno vyhotovení zařízení. Zájemce zároveň podepisuje souhlas se zpracováním osobních údajů, a prohlášení o způsobu přepravy.

  

 1. Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu.

 

 1. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
 • Jestliže osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. (neplacení úhrady za poskytnutí sociálních služeb za dobu delší než jeden měsíc)
 • Jestliže osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají ze smlouvy, vnitřních pravidel a provozního řádu poskytovatele
 • Jestliže osoba svým chováním opakovaně narušuje práci a vzájemnou soudržnost a pomoc v kolektivu ostatních klientů-uživatelů sociálních služeb

  

Při jednání klademe velký důraz na srozumitelnost vyjadřování, a dbáme na to, aby zájemce o službu rozuměl obsahu účelu dohody.

  

Stížnosti a připomínky

 

Uživatelé, stejně také rodiče, opatrovník nebo jiní zástupci si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi.

Každá připomínka nebo stížnost musí být prošetřena, zodpovězena nebo vyřízena buď okamžitě, v závažnějších případech nejpozději do jednoho týdne-zodpovědný ředitel. O připomínkách a stížnostech jsou vedeny záznamy v Knize připomínek a stížností a v Knize evidence kontrol schránky důvěry.

 

Stížnost je možno podat:

 • ústně nebo písemně jednotlivým pracovníkům v sociálních službách nebo řediteli Handicap centra Školy života Frýdek-Místek,o.p.s.,
 • ústně nebo písemně Správní nebo Dozorčí radě o.p.s.
 • Anonymně do schránky důvěry

 

Další alternativou je možnost podat stížnost na kvalitu či způsob poskytování služby k nezávislým orgánům – např. na odboru Inspekce poskytování sociálních služeb na místně příslušném Úřadě práce, na Krajském úřadě, odbor sociálních věcí v Ostravě či ombudsmanovi.

  

Stěžovatel má právo na pomoc zaměstnanců při sepisování stížnosti.

Má také právo na vysvětlení postupu při vyřizování stížnosti a na konkrétní řešení stížnosti takovým způsobem, kterému je schopen porozumět.

 

Drobnou kritiku, kritický nápad nebo pohled, který může přispět ke zkvalitnění způsobu poskytování služby není nutné zapisovat, ale je třeba se nad ním zamyslet a popř. realizovat.

Možnost vyjádřit své připomínky, náměty i stížnosti mohou uživatelé na pravidelných měsíčních poradách, konaných za tímto účelem.

 

Personální zajištění služby

 

Struktura a počet pracovníků i jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a umožňují naplňování standardů kvality sociálních služeb. Noví pracovníci jsou přijímáni výběrovým řízením, náležitě zaškoleni.

 

Poskytování služby zajišťují:

 

 • Pracovníci v přímé péči -  pracovníci v sociálních službách

 

 • Provozní zaměstnanci   -   ředitel

sociální pracovník

účetní

pracovnice úklidu

 

Popis objektu – technické vybavení

 

Náš objekt se nachází ve Frýdku-Místku na Mozartově ulici č. 2313, v klidném místě místecké Riviéry, s velmi dobrým autobusovým spojením, což hlavně ocení uživatelé, kteří dojíždějí z okolních obcí. Vedle objektu je zastávka místních i příměstských autobusů. Také je zde parkoviště, které je k dispozici rodičům, kteří do Handicap centra vozí své děti auty. Objekt je majetkem města Frýdku-Místku, se kterým máme sepsanou nájemní smlouvu.

V objektu se nachází učebna, tělocvična, keramická dílna, tkalcovská dílna, kuchyň, společenská místnost, kancelář a WC (včetně sprchy) - budova "A".

Z důvodu pozvolného navyšování kapacity našeho denního stacionáře jsme byli nuceni rozšířit prostory pro smysluplné aktivity našich dalších uživatelů sociálních služeb. Toto se nám podařilo uskutečnit ve vedlejší budově,  na kterou máme rovněž sepsanou nájemní smlouvu se statutárním městem Frýdek-Místek. Z prostředků dotace Občanské volby Plzeňského Prazdroje jsme dvě dílny, kuchyňku a sociální prostory vybavili potřebným nábytkem a pracovními stoly. Nyní nám tyto prostory slouží jako dvě nové ergoterapeutické dílny. Tato budova se nachází cca 50 metrů od naší hlavní budovy na ulici 28. října 781 - budova "B".

Velký důraz klademe na pravidelnou pracovní činnost v oboru keramiky, pletení košíků, práci se dřevem, práci na tkalcovských stavech, šití, výtvarnou práci, výrobu svíček, mýdel a smaltů. K tomu nám slouží dvě vypalovací pece, hrnčířský kruh, tři tkalcovské stavy, dřevařská dílna a šicí stroj.

V rámci celoživotního vzdělávání mají uživatelé v učebně k dispozici počítač, interaktivní dotykovou tabuli, rádio, televizi, videopřehrávač a DVD.

Všechna tato vybavení jsou k dispozici všem našim uživatelům.

............................

 

Ve  Frýdku-Místku  dne 1.1.2014

Aktualizováno k 1. 7. 2022

 

 

 

Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. je členem Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb statutárního města Frýdek-Místek, pracovní skupiny "Osoby se zdravotním postižením"

Více zde: http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/socialni-sluzby/komunitni-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/081491-pracovni-skupina-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html