MORÁLNÍ  A  ETICKÝ  KODEX  ZAŘÍZENÍ

HANDICAP CENTRA ŠKOLA  ŽIVOTA FRÝDEK-MÍSTEK, o.p.s.

 

PREAMBULE:

Zařízení a všichni jeho pracovníci ve své činnosti respektují základní lidská práva uživatelů služeb, jejich nároky vyplývající z platných obecně závazných norem a pravidel občanského soužití. Za poskytované služby nesou plnou zodpovědnost.

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

 1. Uživatel sociálních služeb je u nás středem pozornosti a nejdůležitější osobou.
 2. Měřítkem kvality námi poskytovaných služeb je spokojenost našich uživatelů sociálních služeb.
 3. Víme, co uživatel sociálních služeb očekává, proto mu zajistíme: spokojenost, přijetí, dostupnost, jistotu, porozumění, kompetence, věrohodnost, komunikaci.
 4. S uživateli sociálních služeb zaměstnanci zacházejí s taktem a pochopením a respektují jejich soukromí a intimitu.
 5. Poskytovatel služby a všichni jeho zaměstnanci jsou povinni zajistit všem uživatelům sociálních služeb ochranu osobní svobody, osobních údajů a ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání.
 6. Zaměstnanci respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, věk, zdravotní stav, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 7. Rodiče nebo zákonní zástupci uživatelů sociálních služeb mohou kdykoliv, v kterékoliv době navštívit naše zařízení a informovat se o poskytovaných službách.
 8. Všichni naši zaměstnanci jsou prokazatelně seznámeni se standardem č. 2 o ochraně práv uživatelů sociálních služeb.
 9. V případě porušení tohoto standardu a všech ostatních pochybeních zaměstnanců při práci s uživateli sociálních služeb bude se zaměstnanci vedeno kárné řízení ředitelem Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. s návrhem na postih.
 10. V našem zařízení neznáme pojmy jako je nedůvěra, zloba, zášť, závist, nenávist, neochota, šikana, násilnost, posměch, zneužívání, obtěžování. Naopak ctíme: právo na vlastní názor a seberealizaci.
 11. Poskytovatelé služeb (všichni zaměstnanci ŠŽ) jsou povinni dodržovat a v praxi realizovat všechny body morálního kodexu zařízení a naplňovat Standardy kvality sociálních služeb zpracované na naše podmínky.          

 

 

Aktualizováno ve Frýdku-Místku   1. 7. 2022                       

ředitelka Handicap centra

Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.

                                                                          Mgr. Gabriela Morongová    

                                                                                               

 ...

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY ZAŘÍZENÍ HANDICAP CENTRUM ŠKOLA ŽIVOTA FRÝDEK-MÍSTEK, o.p.s.

 

ZA ROK 2022

 

ZA ROK 2021

 

ZA ROK 2020

 

ZA ROK 2019

 

ZA ROK  2018

             

ZA ROK 2017

 

ZA ROK 2016

 

ZA ROK 2015

 

ZA ROK 2014

 

ZA ROK 2013